Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Hukenkvartalet (planID 2009)

Innhold

Asplan Viak AS starter på vegne av Porsgrunn Utvikling AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Hukenkvartalet.

Huken

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 05.05.2023. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale, i samsvar med pbl § 17.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Kart som viser planområdets avgrensning

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er på om lag 9 daa, og ligger i Porsgrunn sentrum mellom fv356 Raschebakken, Huken og Crøgerlia.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næring/kontor og boligformål på de eiendommene Porsgrunn Utvikling disponerer i området. I tillegg planlegges det for en utvidelse av eksisterende teatervirksomhet.

Det planlegges fortetting av bebyggelsen mot Raschebakken. Det vil i planarbeidet vurderes om eksisterende bygninger langs Raschebakken skal bevares eller bygges om, og om enkelte hus kan rives. Volum og byggehøyder på nybygg vil også være et tema i planarbeidet.

I deler av området planlegges det utvidelse av eksisterende teatervirksomhet (Grenland Friteater), og det vil etableres et helhetlig gårdsrom i bakkant av fortettingsområdet.

Planområdet inngår som en del av sentrumsformål i gjeldende kommuneplan. Området inngår i reguleringsplan for Jønnholt fra 1986 (planID 326), og er regulert til blanda formål forretning/kontor og bolig. I tillegg er deler av reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør (planID 383) og Fv 356 Raschebakken (planID 390) inkludert i planområdet. Gjeldende planer vil bli helt eller delvis erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.

Planen er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Den faller ikke inn under forskriftens kriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 24.01.2023.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om plansaken på til Elvebredden kafé den 27.april kl.18 -20.

Har du kommentarer?

Disse sendes til: Asplan Viak AS v/Hanne Porsholt Jensen, hannep.jensen@asplanviak.no eller til Asplan Viak AS, Stasjonsvegen 33, 3800 Bø i Telemark.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen