Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Farmannvegen (planID 2001)

Innhold

Prosjektil Sør AS starter på vegne av Øyekast Bolig AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Farmannsvegen.

Farmannvegen

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 9.09.2022. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Oversiktskart
  3. Planavgrensning

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med reguleringsplanen er å fortette eiendommen gbnr 200/2847 med konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende uteareal. Den aktuelle delen av eiendommen er i dag bebygd med to garasjebygg og biloppstillingsplasser, samt deler av området er regulert til lek i gjeldende reguleringsplan. De tilgrensende boligene i sør og nordvest inngår i planområdet (gbnr 200/995 og 200/754). Disse skal beholdes og reguleres i tråd med dagens arealbruk.

Eiendommene innenfor planområdet er gbnr 200/2852, 2847, 2842, 995, 754, 750, 752, og 756.

Området omfattes av reguleringsplan for «Rønninglia Nordre del» plan ID 310 vedtatt 11.05.1967. Deler av gjeldene reguleringsplan skal erstattes med ny plan.

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til boligbebyggelse. Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 22.04.2022.

Har du kommenter?

Disse sendes til:
Prosjektil Sør AS, Trommedalsvegen 241 3735 Skien

eller til per.helge.ollestad@prosjektil.no

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen