Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Elvegata elvesiden, planID 163

Innhold

Feste Sør AS starter på vegne av Elvegata utvikling AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Elvegata elvesiden, planID 163.

163 Planområdet

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 04.07.2022.

Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL § 17.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Varslingsbrev

Beskrivelse av planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for leilighetsbygg i en rekke mot elva og konsentrert småhusbebyggelse mot vest på eiendommene. Planen vil også sikre turveg langs elva for allmennheten. Det er ønskelig å tilrettelegge for småbåthavn. Det varslede planområdet er på ca. 39 daa.

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til boligformål og friområde. Det vil bli lagt fram en prinsippsak for å avklare mulighet for småbåthavn i området, da kommuneplanens arealdel i dag ikke åpner for dette. Ny plan vil erstatte deler av reguleringsplanene med planID 105 og 134.

Tiltaket uten småbåthavn er vurdert å ikke falle inn under virkeområde for forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) og planforslaget utløser derfor ikke konsekvensutredning. Eventuell småbåthavn må konsekvensutredes (vedlegg II, 12b).

Det vil avholdes åpent informasjonsmøte om planarbeidet i Vessia menighetshus (Kirkegata 25) tirsdag 21. juni klokka 18.00

Har du kommenter? Disse sendes til:

Feste Sør AS v/ Stina Lindland Østevik,

postboks 120, 3901 Porsgrunn,

eller e-post: slo@feste.no

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen