Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Drangedalsvegen 13 m.fl. «Porsgrunn helsepark» (planid: 160)

Innhold

Drangedalsvegen 13

På vegne av Bratsberg Utvikling AS varsler Børve Borchsenius Arkitekter AS oppstart

av reguleringsplan for Drangedalsvegen 13 m.fl.. Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 18.05.2021. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Samtidig med varsel om planoppstart varsles oppstart av mulig forhandlinger om utbyggingsavtaler, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av Porsgrunn Helsepark; et bredt spekter av helserelaterte virksomheter og tjenestetilbud - som fastlegekontorer, treningssenter, velværeavdeling, fysikalsk senter, medisinsk senter, apotek, barnelege, tannleger, bedriftshelsetjeneste, øre/nese/hals, hørselssenter, fysikalsk klinikk, urolog, kirurg, gynekolog, kardiolog, lungelege, øyelege, hudlege, røntgen, psykisk helse, yoga mm., alternativt kontorfasiliteter.

Foreløpige anslag viser et arealbehov på ca. 10.000-12.000m2 BRA for tilbudet det tas sikte på. Det vil bli vurdert om planen også skal inneholde mulighet for boliger. Dersom dette blir aktuelt, vil krav til utearealer, lekearealer, støy, skoleveg etc. bli vurdert.

Saken ble drøftet som en prinsippsak i formannskapet 28.01.2021, og det ble gjort følgende vedtak:

«Formannskapet støtter at det settes i gang et reguleringsplanarbeid for Drangedalsvegen 13 som legger til rette for kombinert formål for bolig, forretning og tjenesteyting.»

Oppstartsmøte ble avholdt 02.03.2021. Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger (KU), og funnet å utløse krav om KU uten planprogram (jfr. §8; vedlegg II, pkt. 10b – «utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder», og 11j – «næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål», jfr. også §10; tredje ledd nr. c).

Foreløpige forslag til tema for KU:

  • Lokalisering – konsekvenser for sentrumsutvikling
  • Trafikk og trafikksikkerhet
  • Grunnforhold og forurenset grunn
  • Barn og unges interesser
  • Klimatilpasning

Området er i hovedsak uregulert, og omfattes av kommuneplanens arealdel. Her er området vist som område for framtidig boligbebyggelse.

Ny plan vil erstatte hele følgende reguleringsplan:

  • Reguleringsplan for Langgata 20 m.fl., vedtatt 15.04.1974 – planID 104

Ny plan vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner:

  • Reguleringsplan for Vestregate og Kirketjernet, vedtatt 16.09.2010 – planID 139
  • Reguleringsplan for Porsgrunn Porselensfabrikk, vedtatt 10.02.2011 – planID 143

Innenfor varslingsområdet er det medtatt flere naboeiendommer. Disse er tatt  med for å kunne vurdere løsninger for veg og infrastruktur, samt av mer plantekniske årsaker. Eiendommene 200/1537 og 200/4185 er tatt med for å oppdatere gjeldende reguleringsplan for disse eiendommene. 

Har du spørsmål?

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Børve Borchsenius Arkitekter AS, v/Olav Backe-Hansen, tlf: 97732088 / epost: obh@borveborchsenius.no.

Har du kommentarer?

Disse sendes innen 18. mai til:

post@borveborchsenius.no eller til Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3519 Porsgrunn /

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen