Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for del av Tveitanlia, gbnr 51/65 og 51/460

Innhold

PV Arkitekter AS starter på vegne av Tveitanlia bolig AS v/ Rose Eiendom AS arbeid med reguleringsplan for del av Tveitanlia, gbnr 51/65 og 51/460.

Tveitanlia Nord 600

Oppstart av planarbeidet for området ble første gang varslet i 2016. Det varsles nå på ny, grunnet langt tidsintervall siden opprinnelig varsling. Hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 15.06-2022. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger i boligområdet Tveitanlia i Porsgrunn kommune. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for utbygging til boligformål- småhusbebyggelse i 2 (maks 3) etasjer. Aktuelle arealformål er: bolig, grønnstruktur(lek), renovasjon, fortau og veg. PlanID er 647.
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan 614 Tveitanlia, PlanID 602 Snekkeråsen II og PlanID 604 Tveitanlia. Planarbeidet vil være i samsvar med overordnet kommuneplan.

Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens §17.

Referat fra oppstartsmøte

Synspunkter

Har du synspunkter som er relevant for planarbeidet?
Disse sendes til:
PV Arkitekter: post@pvarkitekter.no,
eller PV arkitekter AS, Sanden 1, 3264 Larvik

Kopi av uttalelse sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen