Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for boliger ved Hovholt Gård

Innhold

Sweco Norge AS starter på vegne av Hovholt gård opp privat arbeid med reguleringsplan for boliger ved Hovholt gård.

Planavgrensing

Det betyr at alle har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet frem til fristen den 19. mai 2021. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

Referat fra oppstartsmøte

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet på cirka 24,3 daa er lokalisert på Hovholt i Porsgrunn kommune, og har fått planID 532. Hensikten med planen er å legge til rette for lav/tett boligbebyggelse, der det i tilknytning til boligene er ønskelig å legge til rette for urbant landbruk. jfr. regjeringens «Nasjonal strategi for urbant landbruk».

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse, LNFR, friområde og offentlig eller privat tjenesteyting. På reguleringsplan-nivå er planområdet i hovedsak uregulert.

Planforslaget vil delvis erstatte Hovholtskogen (planID: 517), Hovholtlia (planID: 514) og Område ved Stridsklev Ring/Malmvegen på Hovet (planID: 529).

Det varsles samtidig oppstart av arbeider med utbyggingsavtale.

Har du kommentarer?

Disse sendes til:
Siv Wiersdalen på epost siv.wiersdalen@sweco.no eller
pr. brev, postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Vekanvegen 10, 3840 Seljord

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen