Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan (detaljregulering) for Dalen Næringsområde med karbonfangstanlegg, planID 840

Innhold

Norconsult AS starter opp, på vegne av Norcem AS, privat arbeid med reguleringsplan for Dalen Næringsområde med karbonfangstanlegg. Det betyr at hvem som helst har mulighet for å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen 30.10.2020. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Dok. 2. Planavgrensningskart

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte 27.04.2020
  2. Planavgrensningskart
  3. Skriv til direkte berørte interesser med orientering om oppstart av igangsatt reguleringsplanlegging
  4. Fastsettelse av planprogram for konsekvensutredningen for karbonfangstanlegget
  5. Skriv med godkjenning av konsekvensutredning for karbonfangstanlegget
  6. Konsekvensutredning for karbonfangstanlegget.
  7. Sammendrag av risikoanalysen for Norcems planlagte anlegg for fangst og lagring av CO2
  8. Rapport om prosessvannutslipp

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av karbonfangstanlegg på Norcems sementindustrianlegg i Dalen Næringsområde i Brevik.  Planområdet, inkl. sjøareal, er ca. 787 dekar. Planen har planID 840. Planområdet omfatter hele reguleringsplan for Dalen Næringsområde, planID 832, sørøstre del av reguleringsplan for Breviksterminalen, planID  811, samt søndre del av reguleringsplan for  NOHA - Brevik, planID 819. Disse eksisterende regulerte områdene vil bli erstattes av den nye reguleringsplanen. Uregulert sjøareal innenfor planavgrensningen er i kommuneplanens arealdel disponert til «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», «farled» og «småbåthavn».

Ytterligere relevant informasjon om reguleringsplanarbeidet er å finne på norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.

Har du spørsmål eller innspill/kommentarer?

Disse sendes på epost til astkr@norconsult.no, eller pr. brev til Norconsult AS Postboks 35 Fritzøe Brygge 3285 Lavik innen 30.10.2020.

Kopi av innspill/kommentarer kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen