Nå settes det i gang privat planarbeid for detaljregulering for Storgata 132 og 134 i Porsgrunn Sentrum

Innhold

Sweco Norge AS starter på vegne av Brødrene Hansen Eiendom AS opp privat arbeid med detaljregulering for Storgata 132 og 134 i Porsgrunn Sentrum.

Storgata 132 Og 134

Planen har fått planID: 395. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL § 17-4. Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 25.02.2020. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Lokaliseringskart
  3. Varselbrev

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging for bolig og næring innenfor planområdet. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel som viser sentrumsformål. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning, jr. Forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 8. Planområdet tar for seg eiendommene gbnr. 200/2526 og 200/2528 samt deler av Stangsgate og Storgata, og utgjør 2.2 daa.

Frist for tilbakemeldinger: 25.02.2020.

Har du kommenter? Disse sendes til:

Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Storgaten 136, 3901 Porsgrunn

epost: siv.wiersdalen@sweco.no

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen