Mindre endring av reguleringsplan for E18 Langangen- Lanner planID 1118

Innhold

Reguleringsplan for E18 Langangen- Lanner Plan ID 1118, vedtatt i Bystyret 25.4.2019 er foreslått endret i tråd med plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14. Endringen gjelder bestemmelsene knyttet til kulturminnene som forutsettes frigjort gjennom plan.

Endringen består av følgende:

Endringene består av at følgende tekst innarbeides i planens fellesbestemmelser punkt 2.1

«Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminnene id 222340, id 222341, id 222342, id 22339 og id 223228 markert som #5, #6 og # 8 i plankartet.

Tiltak i konflikt med det automatisk fredete kulturminnet,#7 id 224202, kan gjennomføres uten ytterligere vilkår.

Det skal tas kontakt med Telemark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.»

Samt at navnet på bestemmelsesområdene endres i plankartet,  disse endres fra #k til #5 - #8.»

Mulighet for innspill

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis dere nå anledning til å uttale dere om endringene. Det betyr mulighet til å komme med synspunkter fram til fristen 29.11.2019. Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med  Simen Storøy på epost simen.storoy@porsgrunn.kommune.no,  eller på telefon 40916689

Vedlegg

  1. plankart R01_E18 Regulering Nord_ Langangen- Lanner
  2. plankart R02_E18 Regulering Nord_ Langangen- Lanner
  3. Reguleringsbestemmelser
Til toppen