Mindre endring av «Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – Porsgrunn kommune»

Innhold

«Kommuneplanens arealdel 2018-2030» vedtatt i Bystyret 13.06.2019 er foreslått endret.

Endringen gjelder bestemmelsene pkt. 1.1.3.2, som er foreslått endret til:

1.1.3.2 Unntak for områder for eksisterende boligbebyggelse

I områder vist som nåværende boligbebyggelse kan tiltak etter pbl. § 20-1 bokstav a og m tillates uten reguleringsplan dersom det ikke søkes om mer enn maksimalt 4 boenheter og maksimalt 1500 m2 nytt tomteareal. Unntaket fra plankrav gjelder søknad om ny boligbebyggelse med en grense på maksimalt 30 % BYA, eller maksimalt 200 m2 BRA.Bakgrunnen for forslaget om planendring er at Fylkesmannen i en klagesak har vurdert gjeldende  bestemmelse for unntak fra plankrav som ugyldig. Det innebærer at kommunen må kreve dispensasjonssøknad i alle saker om mindre tiltak i uregulerte områder avsatt til eksisterende  boligbebyggelse. Forslag til ny bestemmelse vil sette en grense for hva som kan gis unntak fra plankrav, i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 11-14, jf. PBL § 11-17, gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 09.10.2019. Eventuelle kommentarer kan sendes postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Spørsmål?

Ta kontakt med Kristin B. Vindvad på epost Kristin.Vindvad@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

Mindre endring på høring.pdf
Saksframlegg Formannskapet 22082019 sak 53_19.pdf
Saksprotokoll Formannskapet 22082019 sak 53_19.pdf

Til toppen