Mindre endring av Kommuneplanens arealdel 2018–2030 er nå godkjent

Innhold

Porsgrunn Bystyre vedtok en mindre endring i kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune, bestemmelsene pkt. 1.1.3.2, i møte den 21.11.2019, sak 89/19.

Vedlegg

  1. Bestemmelser og retningslinjer – Endret etter vedtak i Bystyret 21.11.2019
  2. Saksframlegg og saksprotokoll – Behandling i Bystyret 21.11.19, sak 89/19

Bestemmelsene pkt. 1.1.3.2 gjelder unntak fra plankrav for områder for eksisterende boligbebyggelse. Nytt i bestemmelsen er tilføyelsen av setningen: «Unntak fra plankrav gjelder søknad om ny bebyggelse med en grense på maksimalt 30 % BYA, eller maksimalt 200 m2 BRA.»

Bestemmelsen pkt. 1.1.3.2 blir da som følger:

1.1.3.2 Unntak for områder for eksisterende boligbebyggelse

I områder vist som nåværende Boligbebyggelse kan tiltak etter pbl § 20-1 bokstav a og m tillates uten reguleringsplan dersom det ikke søkes om mer enn maksimalt 4 boenheter og maksimalt 1500 m2 nytt tomteareal. Unntak fra plankrav gjelder søknad om ny bebyggelse med en grense på maksimalt 30 % BYA, eller maksimalt 200 m2 BRA.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Kristin B. Vindvad, kristin.vindvad@porsgrunn.kommune.no

Øvrige dokumenter til Kommuneplan for Porsgrunn 2018–2030 kan dere finne på kommunens nettside.

Til toppen