Kunngjøring om godkjent reguleringsplan (detaljregulering) for Lønnebakke næringsområde planid 1113

Innhold

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Lønnebakke næringsområde, vedtatt av bystyret i Porsgrunn kommune 14. mars 2019, med følgende endringer:

Det tillates ikke etablering av detaljvarehandel.

Det tillates ikke butikk for salg fra egen virksomhet innenfor formålet lager og logistikk.

Kollen med naturtypen hule eiker, som i hovedsak ligger innenfor byggeområdet BAA5, vises på plankart som LNF-område med hensynssone naturmiljø (H560).

Reguleringsplanen kan også sees på Servicesenteret, Storgata 153.

Departementets vedtak kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningsloven § 12-13 fjerde ledd.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne simen.storoy@porsgrunn.kommune.no.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter

Avgjørelse KMD
Plankart
Reguleringsbestemmelser

Til toppen