Kommuneplanens arealdel - reviderte bestemmelser

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11—15 kunngjøres Bystyrets vedtak den 17. mars 2022, sak 11/22, vedrørende endring av bestemmelse 1.1.4.3 Bjørkedalen i kommuneplanens arealdel.

Ny bestemmelse 1.1.4.3 har følgende ordlyd:

«1.1.4.3 Bjørkedalen: Det skal etableres en trygg gangforbindelse på strekningen fra Prestemoen ved Telemarksporten til avkjøring ved Kvestadkollen før nye bruksenheter tas i bruk i Bjørkedalen. Rekkefølgeravet gjelder ikke for reguleringsplan Kvestadåsen, med planID 1205».

Hensikten med planendringen er få realisert de siste ubebygde tomtene innenfor reguleringsplan 1205 Kvestadåsen.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Ny bestemmelse gjelder fra vedtaksdato.

Planbestemmelser_Vedtatt plan_Rev 04042022_1

Til toppen