Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – varsel om endring av rekkefølgekrav

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11—17 varsler Porsgrunn kommune endring av bestemmelse 1.1.4.3 Bjørkedalen i kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen for varslet endring er Utvalg for plan og miljø som, i møte den 24. august 2021, bestilte iverksetting av en planprosess med mål om å endre ordlyden i rekkefølgekravet i bestemmelse 1.1.4.3 i kommuneplanens arealdel. Utvalg for plan og miljø ønsker at reguleringsplan for Kvestadåsen (planID 1205) skal være unntatt rekkefølgekravet.

Kvestadåsen ligger i Bjørkedalen, og reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i 2004. Planområdet er med unntak av noen få tomter ferdig utbygd. Rekkefølgekravet i Kommuneplanens arealdel 2018-2030, bestemmelse 1.1.4.3, gjorde seg gjeldende den 13.6.2019.

Hensikten med endringen er å beholde rekkefølgekravet, men legge inn en passus om at dette ikke gjelder for reguleringsplan 1205 Kvestadåsen. Dette for at også de siste tomtene kan la seg realisere innenfor dette reguleringsplanområdet vedtatt 15 år før nevnte rekkefølgekrav ble lagt inn som en bestemmelse i kommuneplanens arealdel.

Vi ønsker innspill og merknader til foreslått endring frem til fristen den 22. oktober. Innspill og merknader sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Ved spørsmål kontakt Marius Lid på marius.lid@porsgrunn.kommune.no eller 416 62 612.

 

Til toppen