Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 for Porsgrunn kommune er godkjent etter vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innhold

Den 13.06.2019, i sak 39/19, vedtok Bystyret forslag til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 for Porsgrunn kommune. Vedtaket omfattet også fem områder som det forelå innsigelse til. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 26.06.2020 gjort endelig vedtak for disse områdene. Bystyret har også den 18.06.2020 sak 39/20 gjort vedtak i endring av arealdelen for et område på Herøya.

Planen med vedlegg

  1. Plankart, oppdatert 11.08.2020 etter endringer
  2. Bestemmelser og retningslinjer, oppdatert 11.08.2020 etter endringer
  3. Planbeskrivelse, oppdatert etter endringer
  4. Saksprotokoll og saksframlegg – Sluttbehandling i Bystyret 18.06.2020, sak 39/20
  5. Vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 26.06.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent Porsgrunn kommunestyre sitt vedtak 13.06.2020 om arealdelen til kommuneplanen for område B69 Hovholt.

Områdene B60 Valleråsen nord, B61 Valleråsen, B67 Hovholt gård, og område for kombinert offentlig eller privat tjenesteyting ved Campus Kjølnes godkjennes ikke, og avsettes til landbruks-, natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel.

Bystyret gjorde vedtak om endring av arealdelen for et område på Herøya, som nå er lagt inn i planen som boligområde B78. Det er i vedtaket satt krav om at det ved regulering av dette boligområdet skal settes krav til opparbeiding av offentlig tilgjengelig nærmiljøanlegg inkl. område for bading innenfor «LNF-område – nåværende» ved Frierstranda.

Bystyrets vedtak og vedtak gjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens §§ 11-15 og 11-16.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Kristin B. Vindvad, kristin.vindvad@porsgrunn.kommune.no.

Til toppen