Kommuneplanens arealdel 2018–2030 er nå godkjent

Innhold

Porsgrunn Bystyre vedtok kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune, i møte den 13.06.2019, sak 39/19.

Kommuneplan Arealdel 2018 2030

Planen med vedlegg

  1. Plankart
  2. Bestemmelser og retningslinjer
  3. Planbeskrivelse
  4. Saksprotokoll og saksframlegg – Sluttbehandling i Bystyret 13.06.19, sak 39/19

Målet med denne kommuneplanrevisjonen har vært å tilrettelegge for Porsgrunn kommunes målsettinger om en attraktiv og konkurransedyktig kommune å bo, leve og arbeide i. Det har derfor vært særlig fokus på temaene bolig og næring.

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk i Porsgrunn kommune, og består av plankart, bestemmelser med retningslinjer, og en planbeskrivelse med konsekvensutredning hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plandokumentene gir rammer for forvaltning, planlegging av arealer og søknad om tiltak.

Vedtaket i Bystyret omfattet også fem områder for utbygging som det foreligger innsigelse til. Disse områdene er unntatt rettsvirkning og er vist som hvite på plankartet, og vil bli sendt til Kommunal-– og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Bystyrevedtaket inneholdt også endringer i tre bestemmelser som ikke har vært på offentlig ettersyn. Disse bestemmelsene er derfor unntatt rettsvirkning i påvente av videre prosess. I områder bak byggegrensa mot sjø er det angitt at plan- og bygningslovens § 1-8 gjelder inntil dette spørsmålet er avklart.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Kristin B. Vindvad, kristin.vindvad@porsgrunn.kommune.no

Øvrige dokumenter til sluttbehandlingen kan dere finne på kommunens nettside.

Til toppen