Hva mener du om forslaget til planprogram for Rv36 Skjelsvikdalen-Skyggestein?

Innhold

Bilde1

Den 28.06.2022, i sak 47/22, bestemte Formannskapet at forslag til planprogram for kommunedelplan for Rv36 Skjelsvikdalen-Skyggestein, planid 1413, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planprogrammet fram til fristen den 9. september. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningsloven § 12-9.

Formannskapets vedtak/innstilling

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-13 legges forslag til planprogram for kommunedelplan for rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein, datert 22.06.22, ut til høring og offentlig ettersyn.

Rv. 36 er en viktig infrastruktur og går gjennom tett bebyggelse i Grenland. Hovedtyngden av trafikken er lokal. For Porsgrunns del er dette først og fremst et bypakkeprosjekt, og det forutsettes at planlegging og bygging av ny rv. 36 tilpasses byområdets mål og behov. Hensynet til gjennomgangstrafikken må ikke vektlegges sterkere enn det lokale behovet. Lavere fart enn 90 km/t og noe kø må aksepteres for å redusere negative konsekvenser for byområdet.

Porsgrunn kommune registrerer at det er kommet nye statlige signaler om forslag til endring i vegnormalene. Vi støtter Statens vegvesen sine mål om at vegutbygging skal ha god lokal tilpasning, mer gjenbruk av eksisterende vegnett og bygging med et så lite fotavtrykk som mulig. Hvis hele eller deler av ny rv. 36 skal inn i bypakka, så må planleggingen tilpasses slik at kostnadene ikke blir for høye. Det må være nok midler igjen i en ny bypakke til andre nødvendige investeringsprosjekter, og bompengebelastningen for Porsgrunns innbyggere skal ikke økes vesentlig sammenlignet med dagens nivå.

Behov for framtidig kapasitet på rv. 36 i Grenland må sees i sammenheng med de statlige rammebetingelsene som påvirker trafikkveksten. Det skal ikke planlegges for unødvendig høy kapasitet som medfører store inngrep og kostnader. Den videre planprosessen må synliggjøre løsninger som er i tråd med statens byområdepolitikk som gjør Grenland i stand til å nå nullvekstmålet i framtida og følger opp statens premisser for en byvekstavtale. Porsgrunn kommune forutsetter at planarbeidet tar hensyn til lokale behov og ivaretar helheten i transportsystemet i byområdet i vesentlig større grad enn andre riksvegprosjekt. Porsgrunn kommune ønsker å bidra til en effektiv planprosess og gjennom samarbeid finne løsninger som gir tilstrekkelig modenhet for å opprettholde prosjektets prioritering i Nasjonal Transportplan. Dette vil samtidig sikre framdriften i arbeidet med videreføring av Bypakke Grenland.

Forbi Herøya er det tidligere vedtatt tunell, og Porsgrunn kommune anser det som helt utenkelig å legge en ny stamveg i dagen gjennom bydelen. Det forutsettes også at ved etappevis utbygging skal ny vegstrekning i tunell fra Skjelsvikdalen til Klevstrand prioriteres før ny kryssing av elva.

Følgende må innarbeides før planprogrammet fastsettes:

  • Hvordan alternativer for ny rv. 36 påvirker personbiltrafikken og hvordan dagens vegnett kan avlastes for å oppnå nullvekstmålet i byområdet.
  • Hvordan alternativer for ny rv. 36 bidrar til god rollefordeling mellom nytt og eksisterende vegnett, spesielt for dagens rv. 36 og fv. 32.
  • Dersom utredningsprogrammet viser at ny rv. 36 medfører behov for investeringer på eksisterende vegnett, skal dette tas hensyn til ved anbefaling av korridor. Alle investeringsbehov må ta hensyn til premissene byområdet har satt for bompengefinansieringen.
  • Mulige kryssløsninger som sikrer at lokaltrafikken kobles på ny rv. 36 i Skjelsviksdalen.

Porsgrunn formannskap slutter seg til Statens Vegvesen sitt innspill om å fjerne høybru fra planprogrammet

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet for Rv. 36 strekker seg fra Skjelsvikdalen i Porsgrunn kommune til Skyggestein i Skien kommune.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for effektiv og trafikksikker hovedveg mellom E18 og indre Telemark for gods- og persontrafikk. Planen skal legge til rette for avlasting av lokalvegene i Skien og Porsgrunn, og på denne måten gjøre det mulig at veksten i trafikk kan tas med kollektiv, sykkel og gange. Planen skal også gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i bybåndet.

Dokumenter

1 Vedtak FORM, 28062022, Sak 47 22
2 Saksframlegg
3 Planprogram Rv. 36 Datert 22.06.22
4 Oppdatert Informasjon Om Rv.36
5 Protokoll Høring Planprogram Rv. 36 Formannskapet 31.03.22
6 Protokoll Videreføring Av Bypakke Grenland Bystyret 11.11.21
7 Silingsrapport For Rv. 36 Datert 01.12.20

Du kan også se planprogrammet i sin helhet på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til planprogrammet?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Ivar Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Med hilsen
Fridrik Ivar Bergsteinsson
Arealplanlegger

Til toppen