Hva mener du om forslaget til oppheving av reguleringsplan for Skavråkåsen - Gravaområdet?

Innhold

Den 24.11.2020, i sak 70/20 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til oppheving av reguleringsplan for Skavråkåsen - Gravaområdet, planid 725, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Skavråkåsen

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter til opphevingen fram til fristen den 29.01.2021. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

  1. Saksprotokoll med vedtak
  2. Saksframlegg
  3. Gjeldende planbestemmelser, planID 725
  4. Gjeldende plankart, planID 725, nummer 1
  5. Gjeldende plankart, planID 725, nummer 2
  6. Gjeldende plankart, planID 725, nummer 3
  7. Gjeldende plankart, planID 725, nummer 4
  8. Innkomne innspill til varsel om oppstart

Beskrivelse av planarbeidet

Reguleringsplan for Skavråkåsen – Gravaområdet er fra 1982 og omfatter et større område på Heistad.  Reguleringsplanen er av eldre dato, og med unntak av 2 ubebygde delområder (et fremtidig boligområde og et næringsområde) er planområdet for øvrig utbygd. De ubebygde områdene er avsatt i arealdelen, og krever en ny detaljregulering før de eventuelt bygges ut.

 Planen foreslås opphevet fordi:

- Området er i stor grad ferdig bygd ut
- Området blir ivaretatt av arealdelen til kommuneplanens arealdel
- Reguleringsplanen egner seg ikke som styringsverktøy
- Planen er erstattet av andre nærliggende planer, og vesentlig fragmentert siden den opprinnelig ble stadfestet.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter innen 29.01.2021 til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Marte Lifjeld på epost: marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen