Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Smedgata 33, planID 161?

Innhold

Den 04.10.2022, i sak 55/22 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Smedgata 33, planID 161, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Plankart

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 09.12.2022. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Vestsiden i Porsgrunn kommune, og planområdets areal er ca. 2,6 daa. Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av eiendom gbnr. 123/189, med tre nye boenheter. Eksisterende garasje skal rives, men eksisterende bolig skal beholdes. Maksimal grad av utnytting på område er satt til 35% BYA for begge delområdene.

Saksdokumenter

Protokoll UMB sak 55/22
Saksframlegg UMB sak 55/22

Viktige dokumenter

 1. Forslag til plankart, datert 29.08.2022
 2. Forslag til planbestemmelser, datert 07.09.2022
 3. Forslag til planbeskrivelse, datert 13.09.2022
 4. Forslag til illustrasjonsplan, datert 26.08.2022
 5. ROS-analyse, datert 29.08.2022
 6. Solstudie
 7. Notat fremmede arter og tiltak i Smedgata 33, datert 10.05.2022
 8. Notat områdestabilitet, datert 08.09.2022
 9. Referat fra oppstartsmøte, datert 13.10.2021
 10. Møtereferat – nabomøte, datert 10.03.2022
 11. Mottatte innkomne merknader i varslingsperioden
 12. Sjekkliste grenlandsstandarden

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Frist 09.12.2022

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune,
Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina Abburu på epost maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no

Til toppen