Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Skavråker boligområde?

Innhold

Den 29.03.2022, i sak 14/22 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Skavråker boligområde, planid 787, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Skavråker

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 16.05.2022. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Vedtak og saksframlegg
 2. Forslag til plankart, datert 28.02.2022
 3. Forslag til planbestemmelser, datert 28.02.2022
 4. Forslag til planbeskrivelse, datert 28.02.2022
 5. Forslag til illustrasjon, datert 04.02.2022
 6. ROS-analyse, datert 20.01.2022
 7. Innkomne merknader i varslingsperioden
 8. Rådmannens vurdering av innkomne merknader
 9. Lengdesnitt
 10. Ståsted for lengdesnitt
 11. Notat naturmangfold, datert 01.10.2021
 12. Overvannsvurdering, datert 04.01.2021
 13. Geoteknisk notat, datert 16.04.2021
 14. Geologisk notat, datert 31.08.2021
 15. Tilbakemelding fra vtfk. vedrørende automatisk freda kulturminner
 16. Oppstartsmøte, datert 19.08.2019
 17. Oppdateringsmøte, datert 07.01.2021

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger ved Friervegen i Heistaddalen. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse. Illustrasjonsmateriale viser mindre leilighetsbygg i to etasjer, i form av 6- og 8- mannsboliger, som legger opp til 38 boenheter.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Marte Lifjeld på epost: marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no

Til toppen