Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Grenlandsporten?

Innhold

Den 18.04.2023, i sak 11/23 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Grenlandsporten, planid 2007, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Grenlandsporten

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 16.06.2023. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger nord for tettstedet Langangen i Porsgrunn kommune, ca. 10 km sørøst for Porsgrunn sentrum, og nær grensen til Larvik. Langangsfjorden ligger vest for området. Planområdet er avgrenset mot ny E18 i sør, og er en del av Lønnebakke næringsområde.

Hensikten med planarbeidet er å åpne for etablering av dagligvareforretning ved Grenlandsporten.

Du kan også se planforslaget i sin helhet på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@gmail.com

Viktige dokumenter

 1. Saksframlegg
 2. Forslag plankart
 3. Forslag bestemmelser
 4. Forslag planbeskrivelse
 5. Forslag til illustrasjonsplan
 6. Merknader til varsel om oppstart
 7. Merknadsbehandling forslagsstiller
 8. Varsel om oppstart
 9. Formannskapet Etablering av dagligvarehandel på Lønnebakke
 10. Oppstartsmøte referat
 11. Handelsanalyse, datert 12.11.18
Til toppen