Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Ekrevegen?

Innhold

Den 3.05.2022 i sak 25/22 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Ekrevegen (planID 653) skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Bilde1

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 1.07.2022. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Forslag til plankart, datert 23.02.2022
 2. Forslag til planbestemmelser, datert 03.2022
 3. Forslag til planbeskrivelse, datert 3.03.2022
 4. Forslag til illustrasjonsplan, datert 23.02.2022
 5. ROS-analyse, datert 3.03.2022
 6. Innkomne innspill i varslingsperioden
 7. Oppsummert og kommentert innspill, 10.11.2021
 8. Områdestabilitet, datert 6.10.2020
 9. Kulturregistrering, datert 26.04.2021
 10. Naturmangfold, datert 10.11.2021
 11. Naturmangfold, datert 23.02.2022
 12. Snitt, datert 23.02.2022
 13. Sol og skygge bilder
 14. Foto 3D-modell
 15. Prinsipperklæring
 16. Saksprotokoll og saksframlegg

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er på ca. 9 dekar, og ligger i Ekrevegen på søndre Tveten i ytterkant av Kromsdalen, Opprinnelig tilhørte arealet gårdsbruket Søndre Tveten.  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse på eiendommen gbnr. 51/1. Maksimal grad av utnytting på område er satt til 30-35 % BYA.

Forslaget legges ut på høring med følgende merknader som bør vurderes frem til 2. gangs behandling.

 • For å sikre god kvalitet på privat areal til uteopphold og lek skal bestemmelsene 3.1. og 3.2 før sluttbehandling utformes slik at minstekravet til privat uteareal legges på bakkenivå.
 • Planområdet skal etter utbygging fremstå som attraktivt og tilpasset eksisterende bomiljø. Det ønskes innspill i høringsperioden på utforming og høyder på nye bygg.
 • Ovennevnte plan berører gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan for Tveiten Søndre m.m. planID 609, vedtatt 30.09.1975. Det tas sikte på å oppheve denne for de berørte arealene ved en godkjenning av den nye planen.
 • Det bes om at det i høringsperioden utarbeides forslag til rekkefølgekrav som ivaretar håndtering av fremmede arter, som foreslått i vedlegg til saken.
 • Forholde til myke trafikanter vurderes i høringsperioden

Du kan også se planforslaget i sin helhet på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakte gjerne Heidi M Østby på heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no

Til toppen