Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Eidanger sandtak?

Innhold

Den 25.02.2020, i sak 11/20 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for ny reguleringsplan på Eidanger sandtak skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 22. april 2020. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningsloven § 12-10.

Utvalget ber spesielt om innspill på følgende punkter:

  • Det bes om innspill på at det kan legges til rette for etablering av rødliste- og signalarter av urte- og engplanter som forekommer i Porsgrunnsområdet. Dette vil bidra til biologisk mangfold og en lokal, grønn identitet for prosjektet.
  • Det bes om innspill på bruk av grønne tak for å bidra til økte naturverdier.
  • UMB ber utbygger utrede mulighet for midlertidig planovergang med port for transport av deponeringsmasser inn på området. Planovergang er da tenkt på nordsiden av Isola. Dette for å unngå anleggstrafikk i Ullinvegen, der det ferdes mange skolebarn.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger på Eidanger – sør for Vallemyrene, og nord for Eidanger kirke og gravlund. Planområdet er omsluttet av vegene fv32 Movegen, fv2 Ullinvegen, Schønings veg og Prestemoen. Planområdet har en utstrekning på ca. 273 daa. 

Hensikten med reguleringsplanen er å ivareta en kombinasjon av flere ulike arealbruksinteresser:

  • Det legges til rette for konsentrert boligbebyggelse i en stor del av sandtaket, med et potensial på omtrent 250 nye boenheter.
  • Ved Eidanger Stasjon legges det til rette for kombinerte formål bolig/næring/tjenesteyting. Eksisterende jernbanespor opprettholdes.
  • Del av planområdet skal nyttes til utvidelse av gravlunden på Eidanger.

Av hensyn til naturmangfold skal del av eksisterende terreng og vegetasjon i området reguleres til et naturområde.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.
Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Med vennlig hilsen
Fridrik Bergsteinsson

Viktige dokumenter

01 Forslag til plankart.pdf
02 Forslag til planbestemmelser.pdf
03 Forslag til planbeskrivelse.pdf
04 Forslag til illustrasjonsplan.pdf
05 Aksonometri modell.pdf
06 Fugleperspektiv.pdf
07 Snitt av planområdet.pdf
08 ROS-analyse.pdf
09 Naturmangfold utredning.pdf
10 Vurdering bakkekløver artsdatabank og JBV.pdf
11 Rask vurdering av utredning av naturmangfold Fylkesmannen.pdf
12 Grunnundersøkelser.pdf
13 Vurderinger og tiltak for oppfylling med tunnelmasser.pdf
14 LARK volum deponi.pdf
15 Notat Fellesrådet og PK.pdf
16 Prinsippsak - kommunens behov for gravplasskapasitet.pdf
17 Trafikkvurdering.pdf
18 Avklaring fra Statens vegvesen.pdf
19 Skagerak kraftforsyning.pdf
20 Merknader i varslinsperioden.pdf
21 Hovedinnhold i mottatte merknader oppsummert og kommentert.pdf
22 Varselsbrev.pdf
23 Oppstartsmøte referat.pdf
24 Saksframlegg.pdf
25 Saksprotokoll UMB.pdf

Til toppen