Høring knyttet til ny kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Innhold

Planstrategien for Porsgrunn kommune 2019 – 2022 ble vedtatt i bystyret 10. desember 2020. Her ble det besluttet at kommunen skulle starte arbeidet med en lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner i 2021.

Skjermbilde

Handlingsplanen skal sikre at kommunens hjelpetilbud innenfor området vold i nære relasjoner er kunnskapsbasert og samordnet. Videre skal handlingsplanen sikre at kommunen oppfyller lovens krav om å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep. Det er viktig med bevissthet om at vold utøves i alle samfunnslag, mot både barn og spedbarn, kvinner, menn, gamle som unge. Vold påfører betydelig lidelse, og de helsemessige konsekvensene kan være omfattende og mulig livstruende. I tillegg til de store konsekvensene for den enkelte, har vold også store samfunnsøkonomiske kostnader.

Videre skal handlingsplanen være et redskap for å sikre at kommunene iverksetter tiltak som kan gjøre hjelpeinstansene bedre i stand til å forholde seg til de sammensatte problemstillingene som vold i nære relasjoner reiser. Handlingsplanen uttrykker kommunens mål for utvikling, beskriver tiltak og angir forpliktelser og ansvar.

Høringsfrist

Frist for å komme med høringsinnspill er 14.05.2022.

Benytt digitalt skjema for innsending av høringssvar.
Skjemaet krever innlogging via ID-porten. Du blir sendt til ID-porten for innlogging før du kan starte utfylling. Som innlogget bruker kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere.

Videre fremdrift

Etter at høringsperioden er ferdig, vil handlingsplanen behandles i Helse- og omsorgsutvalget (31. mai) og bystyret (16. juni)

Dokumenter i saken

Til toppen