Høring av søknad fra Nordic Electrofuel AS - Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Innhold

Etter anmodning fra Miljødirektoratet legger Porsgrunn kommune ut kunngjøringsteksten i forbindelse med Nordic Electrofuel AS sin søknad til Miljødirektoratet om tillatelsen etter forurensningsloven på sin nettside i fem uker.

Anlegget vil produsere karbonnøytralt E-drivstoff og ha en årlig produksjonskapasitet på 10 millioner liter. Produksjonen vil benytte seg av fornybar energi, vann og CO2/CO gass fra Eramet. Dette kan medføre en reduksjon på CO2 -avtrykket med ca. 25 000 tonn. Prosessanlegget omfattes av industriutslippsdirektivet og vil bli bygget i henhold til Best available Techniques (BAT) kravene. Bedriften vil ha utslipp av kjølevann og prosessvann til Frierfjorden. Tilstanden i Frierfjorden skal ifølge NIVA ikke bli påvirket i noen vesentlig grad fra utslippet til bedriften. Målet om god økologisk og kjemisk tilstand i Frierfjorden vil derfor kunne oppnås. Utslippet til luft er beregnet å være ca. 2 tonn NOx pr. år og 825 kg CO pr. år.

Søknaden og andre relevante dokumenter finner man på Miljødirektoratets hjemmesider: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/juni-2022/nordic-electrofuel-soker-om-etablering-av-demonstrasjonsanlegg-pa-heroya-/

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Høringsfrist er 8. august 2022.

Til toppen