Høring av forslag til endret rekkefølgekrav 1.1.4.3 i kommuneplanens arealdel 2018-2030

Innhold

Den 25.11.21, i sak 85/21, bestemte Formannskapet at forslag til endring av rekkefølgekrav 1.1.4.3 i kommuneplanens arealdel 2018-2030 skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 4. februar 2022. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningsloven § 11-14.

Beskrivelse av planendringen

Hensikten med planendringen er å beholde rekkefølgekrav 1.1.4.3 i kommuneplanens arealdel, men legge til en tilføyelse om at rekkefølgekravet ikke gjelder for reguleringsplan 1205 Kvestadåsen. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2004, og er snart ferdig utbygd. Gjeldende rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel 2018-2030 er imidlertid utformet slik at de siste tomtene innenfor planområdet Kvestadåsen ikke lar seg realisere før det er etablert en trygg gangforbindelse på strekningen fra Prestemoen ved Telemarksporten til avkjøring ved Kvestadkollen. Foreslått planendring sikrer forutsigbarhet for gjeldende reguleringsplan og dens intensjon.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt Marius Lid på marius.lid@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

Til toppen