Har du synspunkter/innspill til varslingen om igangsatt arbeid med privat forslag til detaljregulering for Del av gbnr 39/13– Røra Søndre?

Innhold

Børve Borchsenius Arkitekter AS har på vegne av grunneier Arne Rørå startet opp arbeid med en reguleringsplan (detaljregulering) for Del av gbnr 39/13 – Røra Søndre.

Røra Søndre Web

Planområdets beliggenhet framgår av kartutsnittene ovenfor.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ca. 3 frittliggende eneboliger.

Innspill

Synspunkter/innspill til planarbeidet kan rettes til Børve og Borchsenius Arkitekter AS, v/ Olav Backe Hansen, tlf: 97732088 /epost: obh@borveborchsenius.no.

Kopi av innspill bes sendt til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Dokumenter

  1. Utsendt varselbrev om reguleringsplanarbeidet
  2. Oppstartsmøtereferat

Det igangsatte planarbeidet ble varslet 15.04.2020 og fristen for å komme med synspunkter/innspill  ble satt til 19.05.2020.

Til toppen