Har du sett det nye forslaget til Tveitanlia / Vikingvegen 17?

Innhold

Den 18.04.2023, i sak 12/23 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Tveitanlia / Vikingvegen 17, planid 647, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Tveitanlia

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 16.06.2023. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger på Eidanger i området Tveitanlia – Snekkeråsen.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse og eneboliger på to og tre etasjer.

Du kan også se planforslaget i sin helhet Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Viktige dokumenter

 1. Saksframlegg
 2. Forslag til plankart
 3. Forslag til planbestemmelser, datert 13.03.2023
 4. Forslag til planbeskrivelse, datert 13.03.2023
 5. Forslag til situasjonsskisse
 6. Rapport naturmangfold
 7. Referat nabomøte
 8. Merknader
 9. Referat oppstartsmøte 2016
 10. ROS-analyse
 11. Geoteknisk notat
 12. Vannkonsept
 13. Snitt
 14. Vann, spillvann og overvannshåndtering
 15. Solstudier
 16. Arkeologisk rapport
 17. Skjøtselsplan hul eik
Til toppen