Har du sett det nye forslaget til reguleringsplan på Prestmoen Moheim?

Innhold

Prestmoen (1)

Den 01.06.21, i sak 40/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Prestmoen Moheim, planid 654, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 20.08.2021. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Plankart datert 10.06.21 (endret etter 1.gangs behandling)
 2. Planbestemmelser datert 10.06.21 (endret etter 1.gangs behandling)
 3. Planbeskrivelse datert 03.04.21
 4. Illustrasjonsplan datert 10.06.21
 5. Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 11.05.21
 6. Mottatte innspill- og merknader i varslingsperioden
 7. Merknader til varsel om oppstart m/ kommentarer, datert 03.04.21
 8. Geoteknisk vurdering, datert 29.04.21
 9. Støynotat, datert 07.05.21
 10. Vurdering av naturmangfold,datert 01.05.21
 11. Referat fra oppstartsmøte, datert 10.11.20
 12. Saksframlegg, 01.06.21
 13. Saksprotokoll
 14. Plankart, datert 03.04.21
 15. Illustrasjonsplan, datert 03.04.21

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er på 20,5 daa og ligger i enden av Prestmoen mot E18 med avkjøring fra Fv32. Formålet med planarbeidet er å utvikle et nytt næringsområde på Moheim i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det legges til rette for virksomheter innen håndverksbedrifter, verksted, industri og lager. Grunneier av gbnr. 43/343 og 43/393 er ISOLA fabrikker.

Forslaget legges på høring med følgende endringer etter vedtak i UMB ved 1.gangs behandling.

Før høring tas følgende tekst inn i planbestemmelsene punkt 6:

 1. Før det godkjennes nye tiltak på område BN1 skal bidrag til ny kryssløsning mellom Prestmoen og FV 32 være innbetalt VTFK, eller bidraget skal være sikret ved påkravsgaranti fra godkjent kredittinstitusjon til fordel for VTFK. Tilsvarende sikkerhet kan aksepteres. Størrelsen på bidraget vurderes i forhold til en kostnadsdeling mellom VTFK og de offentlige og private utbyggere i området

Før høring settes byggegrense fra E18 til 40 meter på plankartet.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Byutvikling v/ saksbehandler Ulrikke Ryen Haakonsen

ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

 

 

Til toppen