Har du sett det nye forslaget til reguleringsplan for Stasjonsvegen, planid 2005?

Innhold

Den 23.01.24 i sak 05/24 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Stasjonsvegen, planid 2005, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Figur 1: Illustrasjonsplan som viser planlagt bebyggelse og parkering.
Figur 1: Illustrasjonsplan som viser planlagt bebyggelse og parkering.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 22.03.24. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Plankart, datert 20.11.23
 2. Reguleringsbestemmelser, datert 20.11.23
 3. Planbeskrivelse, datert 20.11.23
 4. Illustrasjonsplan
 5. Snitt
 6. ROS-analyse Stasjonsvegen
 7. Notat områdestabilitet, 117556n1
 8. Geoteknisk datarapport, 117556r1
 9. Støy- og luftutredning - Stasjonsvegen
 10. Kommunalteknisk plan
 11. Mottatte innkomne merknader varsling
 12. Referat oppstartsmøte 060123
 13. Protokoll og saksframlegg prinsippavkl. UMB 200423
 14. Protokoll og saksframlegg 1. gangsbehandling i UMB 230124

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er ca. 2,2 dekar og har fått planID 2005. Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i Stasjonsvegen på Eidanger (gbnr 601/9). Det planlegges å etablere 7 boenheter i form av rekkehus i to etasjer.  Det reguleres felles parkeringsplass for nye boliger med interne gangveger fra parkering til boliger. Det er også lagt opp til mulighet for korttidsparkering i «parkeringslomme» i Stasjonsvegen for påstigning for taxi og varelevering til de boligene som ligger lengst unna parkeringen. Det er regulert inn lekeplass med en størrelse på 150 m2.

Planområdet grenser mot Fv. 32 Eidangerbakken i nord og har adkomst fra Stasjonsvegen.

I kommuneplanens arealdel 2018-2030 (KPA) er planområdet avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Planområdet ligger i bybåndet, men ikke innenfor arealer satt av til sentrumsformål. Planområdet er utsatt for vegtrafikkstøy, og ligger innenfor hensynssone rød og gul støysone i kommuneplanen med tilhørende bestemmelser. Disse skal sikre at nye boliger etableres med god kvalitet.

Hensikten med hensynssoner og bestemmelser knyttet til støy i kommuneplanen er å sikre at nye boliger bygges med god kvalitet. Med bakgrunn i at planområdet ligger innenfor rød hensynssone og en større del i gul støysone i kommuneplanens arealdel ble tiltakets plassering vurdert til å være i strid med denne. For å avklare videre prosess ble det derfor fremmet en sak til Formannskapet den 20.04.23, sak 25/23, som vedtok følgende prinsipielle avklaring: «Det tillates å utvikle boliger i tråd med avsatt areal. Støykrav skal håndteres i tråd med teknisk forskrift og annet gjeldende lovverk for å sikre gode bokvaliteter».

Figur 2: 3D- modell som illustrerer volumet til planlagt bebyggelse.
Figur 2: 3D- modell som illustrerer volumet til planlagt bebyggelse.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost innen 22. mars til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Ulrikke på ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no.

Til toppen