Har du sett det nye forslaget til reguleringsplan for Kulturminnepark og omlegging av Nystrandvegen, E18 Lanner – Kjørholt planid 652

Innhold

Den 26.01.2021 i sak 2/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Kulturminnepark og omlegging av Nystrandvegen, E18 Lanner – Kjørholt planid 652skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 27.03.2021.

Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger ved Herregårdsbekken og omfatter areal på begge sider av bekken.

Som ledd i arbeidet med regulering av ny E18 på strekningen Langangen-Rugtvedt i Porsgrunn og Bamble kommuner har Nye Veier AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for en kulturminnepark ved Herregårdsbekken. Planforslaget omfatter også omregulering av Nystrandvegen på en kort strekning til nytt kryss med Bergsbygdavegen. Planområdet er på ca. 75 daa.

Arbeidet med regulering av fornminneparken og omlegging av Nystrandvegen er skilt ut som egen reguleringsplan. Planforslaget som fremmes er likevel et direkte resultat av arbeidet med ny E18 gjennom Porsgrunn, og må ses i sammenheng med dette.  Nystrandvegen reguleres om for å unngå å berøre et automatisk fredet kulturminne (gravfelt) øst for foreslått vegtrase.

Viktige dokumenter

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne: Fridrik Ivar Bergsteinsson på e-post: Fridrik.Bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Til toppen