Har du sett det nye forslaget til reguleringsplan for Kirkevegen 1?

Innhold

Den 29.11.2022, i sak 62/22 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Kirkevegen 1, planid 837, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Kirkevegen 1

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 20.01.2023. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Plankart, datert 28.10.22
 2. Planbestemmelser, datert 28.10.22
 3. Vedlegg 1 (til bestemmelsene), datert 28.10.22
 4. Planbeskrivelse, datert 09.11.22
 5. ROS- analyse, datert 28.10.22
 6. Planprogram med saksfremlegg og vedtak, datert 23.03.21
 7. Mulighetsstudie, datert 21.10.22
 8. Forslagsstillers underlag for vurdering av parkering, datert 15.06.22
 9. Geoteknisk notat, datert 08.11.22
 10. Referat fra oppstartmøte, datert 20.03.18
 11. Alle innkomne uttalelser til planprogram og varsel om planoppstart
 12. Varslingsbrev, datert 21.12.20
 13. Prinsippavklaring, saksfremlegg og vedtak, datert 20.08.20
 14. 1. gangsbehandling i UMB, saksfremlegg og vedtak, datert 29.11.2022

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger på Sylterøya i Brevik. Følgende eiendommer ligger helt eller delvis innenfor planavgrensningen: gbnr. 81/1, 81/2, 81/151, 81/142/ og 81/169. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av blokkbebyggelse med inntil 6 boenheter. Lokalene innenfor planområdet har tidligere blitt benyttet som næringsbygg, bl.a. postkontor og trykkeri. Planforslaget legger opp til en transformasjon av eksisterende bygningsmasse.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling innen 20. januar 2023 på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.
Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Ulrikke Ryen på e-post ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen