Har du sett det nye forslaget til reguleringsplan for Fredbovegen?

Innhold

Den 24.9.2019, i sak 60/19 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Fredbovegen skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Fredbovegen

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 22.11.2019. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Forslag til plankart
 2. Forslag til reguleringsbestemelser
 3. Forslag til planbeskrivelse
 4. Landskapsplan
 5. Rapport støy
 6. Rapport lysmålinger
 7. Innkomende merknader
 8. ROS-Analyse
 9. Ilustrasjon solforhold
 10. Tilstandsraport Fredbovegen 61
 11. Geoteknisk rapport
 12. Rapport arkeologiske registreringer
 13. Referat oppstartsmøte
 14. Vedtak UMB 24.9.2019

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger nord for Porsgrunn sentrum, rett syd for Pors stadion.  

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ca. 25 nye boliger med tilhørende anlegg, i konsentrert småhusbebyggelse. Planområdet er på ca. 9,9 daa. Det legges til rette for etablering av fortau langs deler av Fredbovegen.

Under behndling i Utvalg for miljø og byutvikling kom det fram at utvalget ønsker innspill på bevaring  av jorddekket. Da dette er tidligere jorbruksjord.  

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Innen fristen den 22.11.2019

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne arealplanlegger Simen Storøy Simen.storoy@porsgrunn.kommune.no eller mobil: 409 16 689.

Til toppen