Har du sett det nye forslaget til reguleringsplan for Blåbæråsen hytteområde?

Innhold

Den 25.01.2022, i sak 5/22 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Blåbæråsen hytteområde, planid 1020, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 25.03.2022. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Blåbæråsen

Viktige dokumenter

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Illustrasjonsplan
 5. Referat fra oppstartsmøte
 6. Varsel om planoppstart
 7. Uttalelser til varsel om planoppstart
 8. Terrengsnitt
 9. Fotomontasjer
 10. ROS- analyse
 11. Områdestabilitet, Grunnteknikk AS
 12. Skredfare, Multiconsult
 13. Landskapsanalyse

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger i Bergsbygda ved Eidangerfjorden, sørøst for Brønnstadbukta og nordøst for Seivall (seilforeningen). Planområdet er 65,9 daa og inngår i gbnr. 35/1 og 35/7. Området er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Del av planområdet mot nordvest er vist som nåværende LNF-område.

Området ligger utenfor 100- metersgrensen mot sjø, med unntak av en mindre del i vest som ikke planlegges bebygget. Planområdet er ubebygget, med unntak av en eksisterende hytte.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse i tråd med føringer gitt i kommuneplanens arealdel. Det planlegges lagt rette for 25 nye frittliggende hyttetomter.

Detaljreguleringsplanen følger opp kommuneplanens bestemmelse om fritidsbebyggelse  utenfor 100-metersgrensen (2.1.3.4).

Tomtene har en tomtestørrelse fra 605- 1000 m2.

Det er to atkomstveger for bil til hytteområdene. En fra ny atkomstveg fra Seivallvegen og en fra eksisterende sideveg fra Seivallmoen. Det er kjøreatkomst til 19 av tomtene. 6 av hyttetomtene har atkomst fra sti.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no innen 25.03.2022. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Byutvikling v/saksbehandler Ulrikke Ryen Haakonsen på epost: ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen