Har du sett det nye forslaget til detaljregulering for Vestsiden terrasse?

Innhold

Den 24.09.2019, i sak 62/19 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til detaljregulering for Vestsiden terrasse skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Vestsiden Terrasse

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 22.11.2019. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Utvalg for miljø- og byutvikling ønsker spesielt tilbakemeldinger på byggehøyder i høringsperioden.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger vest for Porsgrunn sentrum og rett ved kommunegrensen til Skien, mellom Østre Klyveveg og Rv36. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for boligutbygging i form av leilighetsbygg og småhusbebyggelse, til sammen 43 boenheter.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Fristen for innspill er 22.11.2019

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina – maja.mercina@porsgrunn.kommune.no

Viktige dokumenter

 1. Plankart, datert 05.06.19, endret 02.09.19
 2. Planbestemmelser, datert 05.06.19, endret 02.09.19
 3. Planbeskrivelse, datert 05.06.19, endret 02.09.19
 4. Illustrasjonsplan, 05.06.19, endret 02.09.19
 5. 3D-illustrasjoner
 6. Snitt
 7. Solstudie
 8. Planforslag av to-plankryss, datert 05.12.18
 9. Varselbrev
 10. Mottatte uttalelser til planoppstart
 11. ROS-analyse, datert 05.06.19, endret 02.09.19
 12. Geoteknisk vurdering
 13. Støynotat
 14. Arkeologisk registrering
 15. Utfylt sjekkliste
 16. Referat fra oppstartsmøte, datert 15.08.18
 17. Saksframlegg 1. gangsbehandling UMB sak 62_19
 18. Vedtak UMB sak 62_19
Til toppen