Forslag til planendring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for for Østre Porsgrunn Kirke med kirkegård m.m.», planID 377

Innhold

«Reguleringsplan for Østre Porsgrunn Kirke med kirkegård m.m.», vedtatt i Bystyret 31.01.2013 (revidert 07.11.2014 og sist endret 10.08.2020) er foreslått endret i tråd med plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14.

Plankart Endring

Kort om endringen

Gjeldende plan ble utarbeidet i 2013 og tok med seg eksisterende boligområder blant annet for å legge til rette for «mulig utvikling innenfor eksisterende bygningsmiljø mellom Gamlevegen og Sommervegen».

Hensikten med endringen er å få tilpasset bestemmelsene slik at eiendom innenfor område BF5 kan utvikles. Enkelte bestemmelser i gjeldende reguleringsplan anses som motstridene og gir rom for tolking, noe som vanskeliggjør utvikling av boligeiendommen. Det foreslås derfor en presisering av bestemmelse punkt 2.1. angående byggegrense mot turveg for område BF5 og justering av bestemmelse punkt 3.1. angående tilbygg og nybygg.

Det foreslås også endring av formål GAR1 (Boligbebyggelse Garasjeanlegg) til BF5 (Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse) slik at grensejustering mellom eiendommer i dette området kan foretas innenfor samme formål. Intensjonen med GAR1 har vært å etablere felles garasjeanlegg. Det har ikke vært interesse fra naboer om å benytte seg av muligheten til å kjøpe en garasjeplass på eiendom GAR1, da disse har etablert parkering på egen grunn. På grunn av dette anses behovet for GAR1 ikke lengre relevant og området foreslås innlemmet i BF5.

Endringene er nærmere beskrevet i vedlegg 1.

Innspill til planendringen

Eventuelle innspill sendes til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no

eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Fristen er 27.03.2024

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Maja M. Abburu på epost Maja.Mercina.Abburu@porsgrunn.kommune.no

Til toppen