Forslag til endring av «Reguleringsplan for Vestsiden Brygge – Lahelle Nord», planID 137, godkjent 21.06.2007 er varslet til naboer og direkte berørte interesser, inkl. sentrale offentlige myndigheter

Innhold

Endring av reguleringsplan for Vestsiden Brygge- Lahelle Nord er varslet til direkte berørte interesser.

Vestsiden Brygge – Lahelle Nord

Reguleringsplan for Vestsiden Brygge – Lahelle Nord, planID 137, ble godkjent av Bystyret 21.06.07. Vestre del av reguleringsplanområdet ble 18.06.09 omregulert for å kunne nyttes til barnehagetomt. Denne reguleringsplanen for barnehage/boliger Vestsiden – Lahelle Nord» har planID 141.

Reguleringsplanen for Vestsiden Brygge – Lahelle Nord foreslås nå endret i tråd med Plan-  og bygningslovens (PBL) § 12-14, nærmere bestemt etter reglene om «forenklet planprosess». Forslaget til endring av reguleringsplanen fremmes av JM Norge AS ved Espen Gunnar Iversen. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Hensikten ned reguleringsplanendringen er å tilrettelegge for bedre parkering for bolig-bebyggelse i planområdet og for tilgrensende reguleringsplanområde Lahelle Sør (planID 138), opprettholde hoveddelen av område B2 for boligbebyggelse, samt å etablere nytt bod-anlegg for bebyggelsen i område B1. Endringsforslaget omfatter i hovedsak gjeldende områder B1, B2, FO1 og FP2, samt forbedrede forhold for handikap-parkering.

Den viktigste endring av gjeldende reguleringsplan er at østre del av gjeldende plans boligområde B2 foreslås benyttet til gjesteparkering for boligområde B1. Dette samtidig som boligformålet i «resterende» B2 endres fra « konsentrert småhusbebyggelse» til «blokkbebyggelse» der bebygd areal opprettholdes ved at  BYA økes fra 35% til 50% og at byggegrensene endres noe. Maksimal høyde på bebyggelsen endres ikke.

Konkret inneholder planendringsforslaget disse endringene:

  • Regulering av parkeringsområde (FP3) i østre del av nåværende ubebygd boligområde B2.
  • Regulering av en bod-rekke øst FP3 samt at bredden på  uteoppholdsarealkorridoren (del av  FO1) øst for disse utebodene endres fra 4 m bredde til 3 m bredde.
  • Regulert plassering av nettstasjon vil bli lengst sør i planområdet.
  • Ny miljøstasjon (M) for boligområdene B1 og B2 og omregulering eksisterende miljøstasjon til bodanlegg (AB1).
  • Avkjørsel fra til 1 handikap-parkeringsplass (HC-plass) fra atkomstvegen «Plassen» i vest.
  • Avkjørsel fra 2 HC-plasser fra nordre del av Lahelle sør til felles gangveg V3.
  • Gjesteparkering for en del beboere i nordre del av tilgrensende planområde i sør (Lahelle sør) får anledning til å benytte parkeringsplassen FP2 lengst i sør.     

Både Vestsiden brygge borettslag og Elveparken borettslag (naboborettslaget i tilgrensende reguleringsplan for Lahelle sør) synes å være positive til forslaget til endringene av gjeldende reguleringsplan.

Reguleringsplanendringsforslagets plankart og planbestemmelser, samt forslagets oversendelsesbrev inkl. planbeskrivelse, er datert 07.01.2020.

Sakens sentrale dokumenter

Dok. 1. Kommunens varslingsbrev, da. 13.01.20 om planendring
Dok. 2. Oversiktskart
Dok. 3. Søknad/beskrivelse av planendring, dat. 07.01.20
Dok. 4. Forslag til endret plankart
Dok. 5. Forslag til endrede bestemmelser
Dok. 6. Gjeldende plankart
Dok. 7. Gjeldende bestemmelser
Dok. 8. Tilgrensende plan i vest

Rådmannens foreløpige vurdering

Rådmannen stiller seg foreløpig positiv til forslaget til endring av reguleringsplanen for Vestsiden brygge – Lahelle nord. Dette fordi de foreslåtte endringene samlet sett vurderes å kunne gi en kvalitetsheving av boligmiljøet i planområdet (og for beboerne i det tilgrensende planområdet for Lahelle Sør). Den avklaring av disponeringen av planområdets parkerings-arealer som det nå legges opp til, vil medføre en mer logisk/praktisk løsning enn dagens løsning, både for beboerne i planområdet og beboerne i område BB1 – BB4 i regulerings-planen for Lahelle Sør.     

Nærmere vurderinger av planendringsforslaget kan sees i vedlagte skriv som er sendt ut til berørte interesser (Dok.nr. 3).

Berørte interesser er gitt en uttalelsesfrist til 31.01.2020, og uttalelser i saken kan oversendes postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Pb 128, 3901 Porsgrunn.

Spørsmål til reguleringsplanendringsforslaget kan rettes til Byutvikling v/John Lium (tlf. 35 54 74 21).

Til toppen