Forslag til endring av «reguleringsplan for Bjørkøya, planident 909»

Innhold

Reguleringsplan for Bjørkøya, ble vedtatt i Bystyret 21.06.2012, og foreslås nå endret etter enklere prosess.

Bjørkøya 909

Kort om endringen

Reguleringsplanen foreslås endret på tre punkter:

  • Maksimal arealutnyttelse foreslås endret fra 100m2 BYA til 130m2 BYA for alle fritidsboliger som ligger utenfor 100m-beltet (strandsonen).
  • Utleiehytter/fritids- og turistformål foreslås omgjort til fritidsboliger for følgende områder: UH12, UH13, UH14, FT5 og KF2.
  • Tillatelse til etablering av ladepunkter for EL-biler på regulerte parkeringsplasser utenfor 100-metesbelte (strandsonen).

Kommunens foreløpige vurdering

Porsgrunn kommune mener det er akseptabelt å gi de foreslåtte byggeområdene en økt maksimal arealutnyttelse fordi det samsvarer med den gjeldende kommuneplanens arealdel. Kommunen har heller ingen innvendinger til den foreslåtte endringen av arealformål og at det kan etableres ladepunkter for EL-biler på regulerte parkeringsplasser utenfor 100m-beltet (strandsonen). Kommunen har stilt seg positiv til endringen.

Har du synspunkter til planendringen?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Frist for uttalelse er 06.11.2020.

Vedlegg

- Beskrivelse av foreslått endring
- Planbestemmelser med endring markert i gult
- Plankart med endringer markert i rødt

Til toppen