Forslag til endring av reguleringsplan E18 Lanner - Preståsen - Forenklet prosess - PlanID 836 - Ny begrenset høring

Innhold

Nye Veier AS søker om mindre endring av reguleringsplan 836 for ny E18 på strekningen Lanner–Preståsen, vedtatt 13. juni 2019.

E18 Lanner

Forslag til endring av Lanner - Preståsen har tidligere vært ute på høring den 10.8.2021. I forbindelse med høringen ble det mottatt merknader som utløste behov for justering av veigeometri og adkomst til skytebanen på Lanner på plankartet, samt bestemmelse 3.2 vedrørende bom på adkomstveg til brannvannsbasseng.

Justeringen har utløst behov for ny begrenset høring.

Saken

I forbindelse med planlagt gjennomføring av vegprosjektet E18 Langangen–Rugtvedt, har forslagsstiller gjennomført en optimaliseringsprosess på strekningen Lanner–Preståsen, inkludert en silingsprosess av blant annet konsekvenser for trafikk, kostnader og miljø. Som et utfall har prosessen endt i et behov for å justere den regulerte veglinja noe, og det er tatt initiativ for å endre reguleringsplanen i tråd med dette. Hovedhensikten med planen endres ikke.

Detaljert beskrivelse av endringene følger vedlagt.

Rådmannens vurdering

Rådmannen vil i følgende avsnitt kun vurdere foreslåtte endringer på Lanner i denne begrensede høringen. Endringer knyttet Herrgårdsbekken og Bjønnåstunnelen ble vurdert i forrige høringsrunde.

Lanner

På Lanner omhandler endringen forlengelse av tunnel med 150 meter. Fv30 og E18-rampe kan da legges i felles trasé over ny forlenget tunnelportal. Sørgående E18-rampe dimensjoneres for 80 km/t. Adkomstveg til skytebanen flyttes. Adkomst til brannvannstank er tenkt over tunnelportalen. Foreslått løsning medfører at man unngår to broer i kurve over E18. Rådmannen anser dette som en god løsning.

Friluftslivet synes ivaretatt. Adkomsten til skytebanen er nå endret fra forrige høring. Justeringen medfører at brannvannsbassenget får egen adkomst med bom. Adkomsten til skytebanen, samt omlegging av ramper over portal, medfører at vegformålet utvides noe inn i LNF-området. Samtidig vil noe regulert vegformål tilbakeføres til LNF over tunnelportalene. Det er ikke behov for endring av sikkerhetssonen mot skytebanen. Fylkesvegen ligger utenfor sikkerhetssonen og anses ikke berørt av tiltaket.

Geoteknisk rapport konkluderer med at områdestabilitet er vurdert og ivaretatt. Forlengelse av tunnel medfører et mindre inngrep i naturområde ved Lillegårdsseter. Forlengelse av tunnel medfører også at det ikke lengre er behov for etablering av sikring mot skytebanen i form av fylling eller voll, noe som gir mindre arealbeslag.

Omlegging av E18-rampe medfører at vegen vil ligge på fylling over bekken Røtua, og det blir behov for å legge deler av bekken i rør. Området er allerede avsatt til vegformål i eksisterende reguleringsplan, og det er dermed åpnet for å gjøre tiltak i bekken. Vedlagte notat for bekken Røtua beskriver planlagte tiltak, herunder konsekvenser for vannmiljø og naturmangfold. I gjeldende plan er det lagt til grunn en kulvertløsning med en lengde på ca. 70 meter, i tillegg til eksisterende bekkelukking ved skytebanen (lengde ca. 200 meter). I planlagt endring er det lagt til grunn at bekken ved skytebanen ligger i kulvert med lengde ca. 60 meter, og så en strekning med åpen løsning på ca. 75 meter. Videre er det lagt til grunn etablering av tre kulverter under E18 og E18-ramper, som alle blir ca. 90-100 meter lange. Mellom kulvertene vil bekken være åpen i en lengde på ca. 130 meter. Tegning G201 viser løsningene. Det er vurdert at § 12 i vannforskriften kan tilfredsstilles med valgt løsningsforslag. Reguleringsbestemmelsene er foreslått endret slik at det ikke stilles krav om faunapassasje for bekkekulverter ved Røtua grunnet kulvertenes lengde. I tillegg finnes eksisterende lang bekkelukking (ca. 200m) ved skytebanen som ikke er tilrettelagt med faunapassasje.

Rådmannens foreløpige konklusjon

Endringsforslaget går ikke utover hovedrammene i planen, og vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Rådmannen vurderer at planendringen kan hjemles i pbl § 12-14.

Videre saksgang

Planforslaget sendes nå på høring til berørte parter etter plan- og bygningsloven § 12-14. Etter høringen vil innkomne merknader bli vurdert og eventuelt innarbeidet i endringsforslaget før vedtak fattes. Etter vedtak i kommunen vil berørte parter få tilsendt vedtaket.

Mindre reguleringsendringer etter pbl § 12-14 har en enklere planprosess enn en vanlig reguleringsplan. Dersom det kommer inn merknader av vesentlig betydning for saken vil det gjøres en vurdering om planforslaget må behandles som en vanlig reguleringsplanprosess. Dette brevet anses i så tilfelle som en varsling av planoppstart etter plan- og bygningsloven § 12-8.

Mulighet for å komme med merknader til planforslaget

Merknader til planforslaget må sendes Porsgrunn kommune innen 15. november 2021. Merknader sendes skriftlig til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Du kan også se endringsforslaget med dokumenter (vedlegg) i saken på Servicesenteret i Storgata 153.

Med hilsen

Fridrik Ivar Bergsteinsson
Arealplanlegger
fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

E18 Lanner - Preståsen- Beskrivelse av endring - forenklet prosess
Plankart 836 R02_Lanner-Preståsen
Endringer av formålsgrense i plankart
Reguleringsbestemmelser_m_endringer
Notat Lanner - vannmiljø, natur og VA
Profiltegning P2-1 C201
Terrengprofil P2-1 D203
VA tegning P2_1 G201

Til toppen