Eramet Norway Porsgrunn søker om justering av støygrense og krav til diffuse utslipp til vann.

Innhold

Eramet Norway Porsgrunn produserer ferromangan og silikomangan ved anlegget på Herøya i Porsgrunn kommune.

Eramet Norway Porsgrunn søker om endring av tillatelsens vilkår om støy og diffuse utslipp til vann.

Bedriften har de siste årene arbeidet for å redusere støy, men overskrider støygrensene ved enkelte losseoperasjoner. Eramet Norway Porsgrunn søker om å øke støygrensen til 55 dB(A) mellom kl. 07.00 og kl. 23.00 i inntil 45 dager per kalenderår. Endringen vil ifølge søker ikke medføre økt støy i forhold til dagens nivå.

Eramet Norway Porsgrunn søker også på bakgrunn av gjennomført tilstandsundersøkelse av mulig forurenset grunn og grunnvann om å fjerne tillatelsens krav om sedimenteringskummer eller sandfang fra råmateriallagre og ferdigvareområde.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn hos Porsgrunn kommune.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/. Miljødirektoratets referanse er 2022/133.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Fristen for å gi høringskommentar er 10. juni 2022.

Til toppen