Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for Strømtangen-Englandbrygga, planID 810»

Innhold

«Reguleringsplan for Strømtangen-Englandbrygga», vedtatt i Bystyret  23.11.1989 er foreslått endret. Forslagsstiller er Porsgrunn kommune v/kommunalteknikk.

Reguleringsplan For Strømtangen Englandbrygga Planid 810

Kort om endringen

Bystyret vedtok 11.02.2021 i sak 3/21 at den landbaserte infrastrukturen i Brevik skal plasseres på lokalitet B3. En utvidelse av dagens fergekai har vist seg å bli for omfattende og kostbart på grunn av de tekniske løsningene som ville blitt nødvendig. Derfor er det aktuelle arealet (B3) valgt for lokalisering av ny fergekai. Flere alternativ er undersøkt og B3 kommer best ut samlet sett.

Planendringen legger til rette for å gjøre om dagens parkeringsplass innenfor regulert havneformål til fergekai med 17 biloppstillingsplasser og infrastruktur for ny fergekai. Plangrepet innebærer noe utvidelse av kaianlegget ved pæling, og ny fergekai med teknisk infrastruktur og oppstillingsplasser. Det vil bli en endring i landskapsbildet, både fra land og fra vann. Planområdet er lokalisert sentralt i Breviks bybebyggelse innenfor 100-metersbeltet langs sjø og i et kulturmiljø av nasjonal interesse i Riksantikvarens NB! Register.

Se vedleggene for mer utfyllende informasjon om planendringen.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 28.06.3021.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader til endringen, vil planendringen deretter bli lagt frem for vedtak i kommunens faste utvalg for plansaker.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Marte Lifjeld på epost marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

 1. Brev om endringen til berørte, datert 03.06.2021
 2. Forslag til endret plankart, datert 02.06.2021, med gjeldende plankart.
 3. Forslag til endrede bestemmelser, datert 02.06.2021
 4. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 02.06.2021
 5. ROS-analyse, datert 02.06.2021
 6. Illustrasjon, datert 02.06.2021
 7. 2 snitt, datert 06.05.2021
 8. Fotoillustrasjon for eksisterende/ny situasjon, datert 05.05.2021
 9. Vurdering av behov for konsekvensutredning, fra Feste Sør AS, datert 02.06.2021
 10. Beslutning om konsekvensutredning, fra Porsgrunn kommune, datert 03.06.2021
 11. Vei- og trafikkvurderinger fra Vianova, datert 27.04.2021
 12. Vurdering av konsekvenser for naturmangfold, av Rune Solvang
 13. Konsekvensvurdering av marint naturmangfold for fergekai i Brevik sentrum, datert 29.07.2020
 14. Tilbakemelding fra Norsk Maritimt museum, datert 20.04.2021
 15. Beregninger av støy, datert 10.05.2021
 16. Datarapport fra grunnundersøkelse, datert 28.05.2021
 17. Geoteknisk vurdering, vurdert 31.05.2021
 18. Miljøtekniske sedimentundersøkelser, datert 31.05.2021

 

Til toppen