Endring etter enklere prosess av reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør, planID 383

Innhold

Reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør, vedtatt i Bystyret 03.09.2015 er foreslått endret. Endringen gjelder justering av adkomstveg inn mot Down Town ved enden av Porsgrunnsbrua.

Kort om endringen

  • Det er behov for å justere adkomstveg inn mot Down Town ved enden av Porsgrunnsbrua, slik at den er bedre tilpasset planlagt løsning for Franklintorget og tilgrensende vegsystem
  • Dette krever en endring av gjeldende reguleringsplan
  • Se vedlegg for utfyllende informasjon om endringsforslaget

I samråd med Porsgrunn kommune er det vurdert at endringen «…i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder», jf. plan- og bygningsloven § 12-14. Slike endringer, tidligere kalt «mindre endring», gjennomgår en enklere planprosess. Planendringen forelegges berørte, myndigheter og interessenter i 3 uker. Dersom det ikke kommer inn kommentarer som vurderes å være av vesentlig betydning for saken, vil planendringen bli lagt frem for vedtak i kommunens faste utvalg for plansaker.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 28. februar 2020.

Send dine synspunkter til post@vtfk.no eller til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien. Innspill merkes «Fv 356 Raschebakken-Linaaesgate, planendring».

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Tommy Paulsen på epost tommy.paulsen@vtfk.no eller på tlf 951 92 692.

Vedlegg

  1. Brev om endringen til berørte, datert 03.02.2020
  2. Forslag til endret plankart, datert 03.02.2020
  3. Forslag til endrede bestemmelser, datert 03.02.2020
  4. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 03.02.2020
  5. Gjeldende plankart planID 383, vedtatt 03.09.2015

 

Til toppen