Endring etter enklere prosess av Reguleringsplan for Porsgrunn næringspark (Industri Vest og utvidet område)

Innhold

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsler Porsgrunn kommune om endring av ovennevnte reguleringsplanen. Det legges til grunn at endringene i liten grad vil påvirke gjennomføring av planen for øvrig og ikke går utover hovedrammene i planen.

Reg Porsgrunn Næringspark

Reguleringsplan for Porsgrunn næringspark
Reguleringsplan for Porsgrunn næringspark (Industri Vest del 1 og utvidet område) planid 128, ble sist revidert i bystyret den 12.12.02, i sak 106/02.

Kort om endringen

  • Endringene gjelder krav til gesimshøyde for felt N9 og parkering.
  • Se vedlegg for utfyllende informasjon om endringsforslaget

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 6. mars 2020.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Du kan se endringsforslaget på Servicesenteret i Storgata 153.

Vedlegg

  1. Varsel om endring av reguleringsplan for Porsgrunn næringspark
  2. Utdrag av reguleringsbestemmelsene, med endringer vist i rødt, datert 14.02.20
  3. Gjeldende plankart, datert 20.09.2001.
  4. Gjeldende reguleringsbestemmelser, datert 12.12.2002.
  5. Målsatte fasadetegninger
  6. Merknad fra Statens vegvesen, region sør, datert 22.11.19
  7. Tilsvar til merknad, datert 29.11.19

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Fridrik Bergsteinsson på epost fridrik.bergteinsson@porsgrunn.kommune.no eller på tlf 958 57 036.

Til toppen