Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for Østre Porsgrunn Kirke med Kirkegård m.m.»

Innhold

«Reguleringsplan for Østre Porsgrunn Kirke med Kirkegård m.m.» (planID 377), vedtatt i Bystyret 12.12.2013 er foreslått endret. Endringen gjelder både reguleringsbestemmelsene og plankart.

Østre Porsgrunn Kirke

Kort om endringen

Bakgrunnen for endringen er at rekkefølgekrav ønskes justert og at krav til materialbruk for kirkebygget ønskes fjernet. De øvrige endringene kommer som følge av disse. Det foreslås samtidig mindre retting av plankart i tråd med dagens bruk.

Se vedlegg for utfyllende informasjon om endringsforslaget.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 08.05.2020.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Dokumentene er også normalt tilgjengelige på Servicesenteret i Storgata 153, men Servicesenteret er inntil videre stengt for besøkende for å hindre spredning av koronaviruset. Ta derfor kontakt om du skulle ha behov for å få saksdokumenter tilsendt.

Vedlegg

  1. Brev om endringen til berørte
  2. Oversiktskart
  3. Forslag til endret plankart, datert 24.02.2020
  4. Forslag til endrede bestemmelser, med endringer vist i rødt, datert 12.03.2020
  5. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 26.03.2020
  6. Gjeldende plankart planID 377, vedtatt 12.12.2013

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Maja Mercina Abburu, maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no, tlf. 412 63 007

Til toppen