Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for Moheim industri- og forretningsområde» og «Reguleringsplan for Fv32 rundkjøring Moheim

Innhold

«Reguleringsplan for Moheim industri- og forretningsområde», vedtatt i Bystyret 12.03.2009 og «Reguleringsplan for Fv 32 Rundkjøring Moheim», vedtatt i Bystyret 09.12.2012 er foreslått endret. Forslagsstiller er Bjørkedalsvegen 4 AS c/o AKA AS ved plankonsulent AD Arkitekter.

Moheim

Om endringen

Planområdet ligger på Moheim og endringen gjelder bygget som per i dag huser Jysk og Montér. 

Eier/forslagsstiller ønsker å endre eksisterende BYA og byggegrenser for å oppnå utbygging/utvikling på eiendom gbnr. 43/339 (Jysk og Montér). Det ønskes å tilbygge 150m2 for utvidet salgsareal i eksisterende butikk for Jysk, samt tilbygge et kaldt utenomhus salgsområde på ca. 105 m2 og et ekstra lager for Montér på 126 m2.

Eiendom gbnr. 43/339 er i «Reguleringsplan for Moheim industri- og forretningsområde» (planID 639) regulert til formål BF2-1 Forretning/kontor/industri, og deler av eiendommen er i «Reguleringsplan for Fv 32 Rundkjøring Moheim» (planID 655) regulert til formål BKB1 Forretning/kontor/industri.

Moheim 2

Endringene er nærmere beskrevet i vedlegg 1.

Innspill til planendringen

Eventuelle innspill sendes til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no  eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Fristen er 12.03.2024.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Ulrikke Ryen på epost ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Beskrivelse av endring etter forenklet prosess, datert 31.01.24
  2. Plankart datert 31.01.24
  3. Illustrasjonsplan til reguleringsplan
  4. Situasjonsplan datert 31.01.24
  5. Arealtabell datert 31.01.24
  6. Revidert planbestemmelser datert 31.01.24
  7. Gjeldende bestemmelser, planID 639

 

Til toppen