Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva, planID 156»

Innhold

Reguleringsplan for gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva med planID 156, vedtatt i Bystyret 13.06.2019, er foreslått endret.

I gjeldende reguleringsplan for gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva stiller bestemmelsene spesifikke krav til utforming av brua. Gjeldende bestemmelser åpner blant annet kun for at bruklaffene skal bygges av komposittmateriale og med et visst tverrsnitt på brukassa. Forslagsstiller ønsker å gjennomføre en reguleringsendring som legger til rette for en fleksibilitet slik at brua også kan bygges i andre materialer.

Reguleringsendringen gjelder bare reguleringsbestemmelsene i §4.7.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 28.04.2022.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Lars Martin Sørli på e-post lars.martin.sorli@porsgrunn.kommune.no

Dokumenter

Høringsbrev endring av - Reguleringsplan for gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva

1 Planbeskrivelse - endring etter forenklet prosess id 156
2 Planid 156 - bestemmelser med markering av endringer, datert 21.03.2022
3 Planid 156 - bestemmelser etter endringer, datert 21.03.2022
4 Vedtatt plankart id 156
5 Vedtatte reguleringsbestemmelser id 156

Til toppen