Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for del av Løvsjøtoppen, planID 774»

Innhold

Reguleringsplan for del av Del av Løvsjøtoppen, godkjent av bystyret 2.10.2014, endret i henhold til administrativt vedtak 6.04.2016 og mindre endring UMB-sak 85/16 den 18.10.2016, er foreslått endret.

Om endringen

I gjeldende reguleringsplan Del av Løvsjøtoppen, er eiendom 60/23 regulert til eksisterende boligbebyggelse (B1), samt naturområde (NA1). Gjeldende bestemmelser åpner kun for at bebyggelse på B1 kan gjenoppbygges ved brann. Forslagsstiller ønsker å gjennomføre en reguleringsendring som legger til rette for utvikling av eiendommen, med konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus.

Reguleringsendringen gjelder både reguleringsbestemmelsene og plankart.

Høringsbrev

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 4.04.2022.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Heidi M. Østby på e-post heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

  1. Forslag til endring i plankart, datert 26.01.2022
  2. Forslag til endrede bestemmelser, datert 26.01.2022
  3. Beskrivelse av foreslått endringer, datert 24.04.2020
  4. Illustrasjonsplan, datert 1.02.2022
  5. Geoteknisk datarapport
  6. Vurdering områdestabilitet
Til toppen