Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for del av Lajordet på Bjønnes», planID 1015»

Innhold

«Reguleringsplan for del av Lajordet på Bjønnes», vedtatt i Bystyret 08.05.2014, foreslås endret i tråd med plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14, er foreslått endret.

Om endringen

Planområdet ligger i bakkant av eksisterende hytteområdet på Lajordet ytterst på Bjønneshalvøya i en sørvestvendt helling ned mot Ormefjorden.

Bakgrunnen for anmodningen er å oppdatere reguleringsbestemmelsene slik at de er i tråd med bestemmelsene i gjeldende kommuneplan. Utbygger mener de nye bestemmelsene vil gi mer fleksible ytre rammer for utformingen av ny fritidsbebyggelse. Endringene gjelder arealbruk, grad av utnytting, byggehøyder og utforming av bebyggelsen.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 22.10.2021.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Heidi M. Østby på epost

Heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Beskrivelse av foreslått endring, datert 15.09.2021
  2. Forslag til endrede bestemmelser med endring markert i rødt, datert 15.09.2021
  3. Forslag til endret plankart, datert 02.09.2021
  4. Gjeldende plankart planID 1013, vedtatt 12.12.2012
Til toppen