Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for Aaltvet Bru, planID 254»

Innhold

«Reguleringsplan for Aaltvet Bru», vedtatt i Bystyret 14.06.20. er foreslått endret. Endringen foreslås av planforslagsstiller Telemark Forvaltning AS.

Aaltvet Bru 254

Hensikten med planendringen er bl.a. å gi lekeplass «o_BLK3» er mer sentral beliggenhet i planområdet, samt å få større fleksibilitet ved utbyggingen av tomtene BFS1 – BFS7 lengst sør området. Tomtegrensene og avkjørslene foreslås fjernet fra plankartet for disse sju tomtene, og dette området, nå benevnt område BFS1, foreslås benyttet til småhusbebyggelse.  

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 03.11.2020.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler John Lium på epost john.lium@porsgrunn.kommune.no

Dokumenter

1. Høringsbrev sendt ut til private interesser
2. Oversiktskart
3. Søknad/planendringsbeskrivelse, dat. 04.09.20
4. Plankart, forslag til endret reguleringsplankart, dat. 04.09.20
5. Forslag til planbestemmelser, dat. 04.0920, endringer vist med rød tekst
6. Forslag til endrede reguleringsbestemmelser, dat. 04.09.20
7. Geoteknisk rapport, Multiconsult, dat. 09.06.20
8. Gjeldende reguleringsplankart, dat. 14.06.18
9. Gjeldende reguleringsbestemmelser, dat. 14.06.18
10. Sol/skyggestudier for ny lekeplass.
11. Stigningsforhold for atkomst-sti til ny lekeplass
12. Vedleggene 1 - 4 til forslagsstillers planendringsbeskrivelse
13. Planforslagsstillers oversiktskart
14. Kotekart

Til toppen