Endring etter enklere prosess av «Detaljregulering for Bjørndalen industrifelt, planID 107»

Innhold

«Reguleringsplan for Bjørndalen industrifelt», godkjent av byplankontoret den 03.03.1975, er foreslått endret.

Skjermbilde

Om endringen

Bakgrunnen for å søke om planplanendringen, er i større grad et ønske om å kunne møte etterspørselen etter rimelige familieboliger. Planendringen legger til rette for bygging av rekkehus i stedet for eneboliger som i gjeldende plan. Forslagstiller mener det er hensiktsmessig å kunne tilrettelegge for flere boenheter i planområdet enn det som er mulig innenfor gjeldende plan.

Planforslaget retter også opp noen mindre unøyaktigheter i gjeldende plan, og vil med foreslåtte endringer sikre samsvar med plankart og bestemmelsene.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 06.08.2021.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Heidi M. Østby på epost heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

Til toppen